Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 21/2013

Przydział obligacji serii AD

Raport z dnia: 2013-05-28 00:00

Zarząd PCC Rokita SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii AD emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 19 czerwca 2012 roku oraz Szczegółowych Warunków Emisji Obligacji serii AD opublikowanych w dniu 9 maja 2013 r., informuje, że w dniu 28 maja 2013 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii AD.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii AD po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze: Transzę Instytucjonalną i Transzę Otwartą. W Transzy Otwartej oferowanych było 100.000 Obligacji serii AD. W Transzy Instytucjonalnej oferowanych było 150.000 Obligacji serii AD.

W Transzy Instytucjonalnej przydział dokonany został zgodnie ze złożonymi zapisami. 200 inwestorom przydzielono łącznie 135.394 Obligacji serii AD. Obligacje w ilości 14.606, oferowane w Transzy Instytucjonalnej i nieobjęte zapisami w Transzy Instytucjonalnej, zostały przesunięte do Transzy Otwartej. W związku z powyższym ilość obligacji do przydzielenia inwestorom, którzy złożyli zapisy w Transzy Otwartej wyniosła 114.606.

W Transzy Otwartej złożono 418 zapisów na 333.450 obligacji. Przydziału Obligacji serii AD w Transzy Otwartej dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając 114.606 obligacji. Stopa alokacji wyniosła 34,37%. Stopa redukcji wyniosła 65,63%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.