Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 23/2012

Przydział obligacji serii AB

Raport z dnia: 2012-12-18 00:00

Zarząd PCC Rokita SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii AB emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 19 czerwca 2012 roku oraz Szczegółowych Warunków Emisji Obligacji serii AB opublikowanych w dniu 20 listopada 2012 r., informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału obligacji serii AB.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 200.000 obligacji serii AB po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze: Transzę Instytucjonalną i Transzę Otwartą. W Transzy Otwartej oferowanych było 100.000 Obligacji serii AB. W Transzy Instytucjonalnej oferowanych było 100.000 Obligacji serii AB.

W Transzy Instytucjonalnej przydział dokonany został zgodnie ze złożonymi zapisami. 8 inwestorom przydzielono łącznie 100 000 obligacji serii AB.

W Transzy Otwartej złożono 432 zapisy na 223 449 obligacji. Przydziału Obligacji serii AB w Transzy Otwartej dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji wyniosła 44,75%. Stopa redukcji wyniosła 55,25%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przesłany w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne