Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2012

Przydział obligacji serii AA

Raport z dnia: 2012-10-03 00:00

Zarząd PCC Rokita SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii AA emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 19 czerwca 2012 roku oraz Szczegółowych Warunków Emisji Obligacji serii AA opublikowanych w dniu 12 września 2012 r., informuje, że w dniu 3 października 2012 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału obligacji serii AA.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii AA po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze: Transzę Instytucjonalną i Transzę Otwartą. W Transzy Otwartej oferowanych było 129.000 Obligacji serii AA. W Transzy Instytucjonalnej oferowanych było 121.000 Obligacji serii AA.

W Transzy Instytucjonalnej przydział dokonany został zgodnie ze złożonymi zapisami. 42 inwestorom przydzielono łącznie 118 700 obligacji serii AA.

Obligacje w ilości 2300, oferowane w Transzy Instytucjonalnej i nieobjęte zapisami w Transzy Instytucjonalnej, zostały przesunięte do Transzy Otwartej. W związku z powyższym ilość obligacji do przydzielenia inwestorom, którzy złożyli zapisy w Transzy Otwartej wyniosła 131.300.

W Transzy Otwartej złożono 532 zapisy na 435.481 obligacji. Przydziału Obligacji serii AA w Transzy Otwartej dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji wyniosła 30,15%. Stopa redukcji wyniosła 69,85%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przesłany w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne