Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 2/2011

Przydział obligacji serii A

Raport z dnia: 2011-06-14 00:00

Zarząd PCC Rokita SA w związku z zakończeniem oferty publicznej obligacji serii A, informuje że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o dokonaniu przydziału obligacji serii A.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 150.000 obligacji serii A po cenie emisyjnej równej 100,00 zł, bez podziału na transze.

Liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła 383.
Zapisy prawidłowe złożono na łączną liczbę 400.173 obligacji o łącznej wartości 40 .017.300 złotych.
W ramach Publicznej Oferty 359 podmiotom przydzielono wszystkie oferowane obligacje tj. 150.000 sztuk o wartości 15.000.000 złotych.

Stopa alokacji wyniosła 37,48 % (stopa redukcji 62,52 %).

Zarząd PCC Rokita SA informuje jednocześnie, że szczegółowy raport spełniający wymogi § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przesłany w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne