Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 27/2017

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Raport z dnia: 2017-06-13 16:01

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na kolejną kadencję.

Rada Nadzorcza powołała Pana Wiesława Klimkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Rafała Zdona na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu wchodzą w życie z momentem podjęcia.

Informacje dotyczące w/w Panów jako osób zarządzających, określone w § 28 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami).