Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 23/2020

Podsumowanie kosztów VII Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2020-06-07 20:55

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z zakończeniem VII Programu Emisji Obligacji PCC Rokita (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego 11 czerwca 2019 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii GA i GB, informuje o łącznych kosztach Programu.

1) Wartość emisji Programu: 200 000 000 zł.
2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 688 761,98 zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 544 581,75 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 97 853,35 zł
d) promocji oferty: 46 326,88 zł.
3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 504 121,75 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji obligacji serii GA i GB do daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym 12 444,21 zł.

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 2,10 zł.
5) Papiery wartościowe wyemitowane w ramach VII Programu Emisji Obligacji zostały opłacone gotówką.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa