Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 28/2019

Podsumowanie kosztów VI Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2019-06-26 13:15

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z zakończeniem VI Programu Emisji Obligacji PCC Rokita (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego 27 czerwca 2018 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii FA, informuje o łącznych kosztach Programu.
 
1) Wartość emisji Programu: 300 000 000 zł.
2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 508 254,52 zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 364 758,05 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 104 076,00 zł,
d) promocji oferty: 39 420,47 zł.
3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:
 
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 340 520,05 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji obligacji serii FA daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym 3 538,30 zł. 
 
4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 2,31 zł.
5) Papiery wartościowe wyemitowane w ramach VI Programu Emisji Obligacji zostały opłacone gotówką.
 
Podstawa prawna: §16 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa.