Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 31/2018

Podsumowanie kosztów V Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2018-05-16 15:50

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z zakończeniem V Programu Emisji Obligacji PCC Rokita (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego 18 maja 2017 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii EA, EB, EC, ED, EE i EF informuje o łącznych kosztach Programu.

1) Wartość emisji Programu: 150 000 000 zł.

2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 2 812 235,22 zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2 429 328,02 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 100 003,20 zł,
d) promocji oferty: 282 904,00 zł.

3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 2 308 557,02 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji obligacji serii EA, EB, EC, ED, EE i EF do daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym 170 000,35 zł.

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 1,87 zł.

5) Papiery wartościowe wyemitowane w ramach V Programu Emisji Obligacji zostały opłacone gotówką.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa