Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 27/2013

Podsumowanie kosztów Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2013-06-20 00:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”) w związku z zakończeniem Programu Emisji Obligacji PCC Rokita (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego 19 czerwca 2012 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii AA, AB, AC i AD, informuje o łącznych kosztach Programu.

1) Wartość emisji Programu: 95 000 000 zł

2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 2 246 211,39 zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 827 663,32 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł 
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 75 669,36 zł
d) promocji oferty: 342 878,71 zł

3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki.

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 1 656 244,30 zł, które Spółka jednoznacznie mogła przypisać do poszczególnych serii obligacji zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji poszczególnych serii do daty wykupu. 
Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym 210 404,89 zł (53 603,48 zł w roku 2012 i 156 801,40 zł w roku 2013).
Pozostałe koszty w wysokości 589 967,09 zł, nie dające się bezpośrednio przypisać do poszczególnych emisji obligacji Spółka ujęła w wyniku finansowym w dacie poniesienia: w 2012 roku 250 202,60 zł a w roku 2013 kwotę 339 764,49 zł.

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 2,36 zł

Podstawa prawna: 
§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa.