Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2017

Podsumowanie kosztów IV Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2017-03-24 21:21

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z zakończeniem IV Programu Emisji Obligacji PCC Rokita (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego 29 marca 2016 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii DA, DB, DC, DD informuje o łącznych kosztach Programu.

1) Wartość emisji Programu: 83 772 300 zł.

2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 1 635 187,37 zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 349 935,91 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 93 381,27 zł,

d) promocji oferty: 191 870,19 zł.

3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 1 274 535,91 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji obligacji serii DA, DB, DC, DD do daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym 125 079,09 zł.

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 1,95 zł.
Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa