Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2016

Podsumowanie kosztów III Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2016-03-31 00:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”) w związku z zakończeniem III Programu Emisji Obligacji PCC Rokita (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego 12 czerwca 2015 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii CA, informuje o łącznych kosztach Programu.

1) Wartość emisji Programu: 20 000 000 zł
2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 378.540,40 zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 307.610,40 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 65.000,00 zł,
d) promocji oferty: 5.930,00 zł.
3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 307.610,40 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji serii CA do daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym 41.063,85 zł.
4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 1,89 zł.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa