Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 4/2015

Podsumowanie kosztów II Programu Emisji Obligacji

Raport z dnia: 2015-01-30 02:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”) w związku z zakończeniem II Programu Emisji Obligacji PCC Rokita (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego 31 stycznia 2014 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii BA i BB, informuje o łącznych kosztach Programu.

 1) Wartość emisji Programu: 47 000 000 zł  

2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 1 073 271,54 zł, w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 890 391,90 zł b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł  c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 95 241,25 zł d) promocji oferty: 87 638,39 zł  

3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:  Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 842 996,10 zł , które spółka jednoznacznie mogła przypisać do poszczególnych serii obligacji zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji poszczególnych serii do daty wykupu.   Na dzień sporządzenia raportu spółka rozliczyła w wyniku finansowym  65 508,37 PLN.  Pozostałe koszty w wysokości 230 275,44 zł, nie dające się bezpośrednio przypisać do  poszczególnych emisji obligacji spółka ujęła w wyniku finansowym w dacie poniesienia w roku 2014.  

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 2,28 zł

Podstawa prawna:   §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa