Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 29/2013

Podpisanie umowy pożyczki z NFOŚiGW

Raport z dnia: 2013-08-02 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje,  iż w dniu 2 sierpnia 2013 r. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie („NFOŚiGW”) umowę pożyczki do kwoty 84 870 000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania modernizacji elektrociepłowni poprzez zabudowę turbiny gazowej z kotłem odzyskowym CCGT („Zadanie”). Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 3M-100 punktów bazowych, lecz nie mniej niż 3,5%.  

Spłata całej pożyczki powinna nastąpić do dnia 20 grudnia 2023 r. i będzie odbywać się w 31 ratach, w tym 30 rat w wysokości  2 738 000,00 zł oraz jedna rata w wysokości 2 730 000,00 zł,  płatnych co trzy miesiące poczynając od dnia 30 czerwca 2016 r. Spłata pożyczki zabezpieczona zostanie wekslem własnym in blanco na kwotę  84 870 000,00 złotych powiększoną o należne odsetki oraz sądowym zastawem rejestrowym na wybranych środkach trwałych nabytych w ramach realizacji Zadania wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia tych środków.  

Podstawa prawna: § 40 pkt 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.