Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 29/2013

Podpisanie umowy pożyczki z NFOŚiGW

Raport z dnia: 2013-08-02 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, iż dniu 4 lipca 2012 r. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie („NFOŚiGW”) umowę pożyczki do kwoty 24 100 000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania instalacji elektrolizy membranowej. Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 3M+50 punktów bazowych.

Spłata całej pożyczki powinna nastąpić do 31 marca 2017 r. i będzie obywać się w 8 ratach, w tym 6 rat w wysokości 3 444 000,00 zł oraz po jednej racie w wysokości 1 148 000,00 i 2 288 000,00 zł, płatnych co trzy miesiące poczynając od dnia 30 czerwca 2015 r. Spłata pożyczki zabezpieczona została wekslem własnym in blanco na kwotę 24 100 000,00 złotych powiększoną o należne odsetki.

Podstawa prawna: § 40 pkt 1 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.