Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 26/2015

Podpisanie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2015-08-18 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką a BGN International DMCC z siedzibą w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (dalej: „BGN”), na dostawę propylenu (dalej: „Umowa”).

Umowa została zawarta na okres od 17 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. z możliwością rozwiązania Umowy przez Spółkę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w wypadku niedotrzymania przez BGN istotnych postanowień Umowy.

Strony Umowy dopuszczają możliwość przedłużenia Umowy pod warunkiem należytego wywiązywania się przez BGN ze zobowiązań przyjętych w Umowie oraz uzgodnienia pomiędzy stronami Umowy, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., w formie pisemnej w postaci aneksu, wszystkich warunków tej przedłużonej współpracy, w szczególności ilości oraz ceny propylenu, warunków dostawy i płatności oraz okresu, na który kontrakt zostanie przedłużony. Szacunkowa wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 2 500 000,00 EUR, tj. ok. 10 500 000 PLN (na dzień 18 sierpnia 2015 r.).

Umowa nie spełnia kryterium istotności w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jednak Umowa jest istotną ze względu na fakt, że propylen jest jednym z kluczowych surowców dla produkcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)