Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 3/2012

Podpisanie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2012-02-10 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje o podpisaniu w dniu 10 lutego 2012 roku umowy ramowej o współpracy w zakresie dostaw tlenku propylenu od Lyondell Chemie Nederland BV z siedzibą w Rotterdamie (Holandia). Umowa została zawarta na czas oznaczony, do 31 grudnia 2015 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne 3 lata. Wartość przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania szacowana jest na 108 mln euro. Umowa nie reguluje sposobu wypowiedzenia, ani nie przewiduje kar umownych, a pozostałe warunki współpracy są typowe dla tego rodzaju umów ramowych.

Tlenek propylenu należy do surowców kluczowych w produkcji PCC Rokita SA. Jest głównym surowcem w Kompleksie Rokopole, wytwarzającym poliole polieterowe, mające zastosowanie w branży poliuretanowej oraz w Kompleksie Chemii Fosforu, gdzie stosuje się go do produkcji uniepalniaczy.

Podstawa prawna:
§ 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentow papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim