Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 12/2011

Podpisanie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2011-08-24 00:00

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że spółka zależna PCC Exol SA podpisała w dniu 24 sierpnia 2011 umowę o współpracy w zakresie zakupu na potrzeby PCC Rokita SA tlenku etylenu od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Wartość przedmiotu umowy w okresie 5 lat szacowana jest na ponad 400 mln złotych. Wypowiedzenie nie może nastąpić przed dniem 31 grudnia 2013 r., z wyjątkiem wypowiedzenia na skutek naruszenia warunków umowy przez jedną ze stron lub w efekcie zdarzenia siły wyższej. Poza tym warunki na jakich zawarta została niniejsza umowa nie odbiegają od warunków standardowych tego typu umów.

Jednocześnie w dniu 24 sierpnia 2011 w następstwie powyższej umowy spółka PCC Exol SA podpisała z PCC Rokita SA umowę regulującą zasady odsprzedaży oraz zarządzania transportem tego surowca do magazynów Emitenta w Brzegu Dolnym. Wynagrodzenie za organizację dostaw do PCC Rokita SA ustalono na warunkach wynikających bezpośrednio ze specyfiki samej branży. Wartość tej umowy w okresie 5 lat szacowana jest również na ponad 400 mln złotych.

Tlenek etylenu jest jednym z kluczowych surowców dla produkcji obu firm. Jednak w związku z przewidywanym zwiększeniem konsumpcji tlenku etylenu przez spółkę PCC Exol SA, które powinno nastąpić po realizacji ogłoszonego w raporcie 8/2011 zamiaru wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zasadne jest uczynienie tej spółki podmiotem zarządzającym dostawami tlenku etylenu w grupie kapitałowej PCC Rokita.

Podstawa prawna:
§ 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentow papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim