Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 10/2016

Podpisanie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2016-03-21 00:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2016 r. została zawarta umowa dostawy w zakresie dostaw soli kamiennej pomiędzy Spółką a esco – european salt company GmbH&Co.KG z siedzibą w Hannoverze, Niemcy („Umowa”).

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, przy czym umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron Umowy z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak nie wcześniej, niż ze skutkiem rozwiązania na dzień 31.12.2019 r.

Wartość przedmiotu umowy szacowana jest na 198 mln złotych. Umowa nie przewiduje kar umownych, a pozostałe warunki współpracy są typowe dla tego rodzaju umów.

Sól kamienna należy do surowców kluczowych w produkcji PCC Rokita SA. Jest głównym surowcem w Kompleksie Chloru, wytwarzającym chlor, alkalia (ług sodowy i soda kaustyczna), produkty chloropochodne (chlorobenzen), tlenek propylenu oraz kwas solny.

spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% przychodów Spółki za ostatnie cztery kwartały.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.