Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 6/2016

Podpisanie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2016-01-29 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką a Ruhr-Petrol GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) (dalej: „Ruhr-Petrol”), na dostawę propylenu (dalej: „Umowa”).

Szacunkowa wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 13 mln EUR, tj. ok. 58 mln PLN (na dzień 29 stycznia 2016 r.).

Umowa została zawarta na 2016 rok z możliwością rozwiązania Umowy przez Spółkę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w wypadku niedotrzymania przez Ruhr-Petrol istotnych postanowień Umowy.

Pozostałe warunki współpracy są typowe dla tego rodzaju umów.

Umowa nie spełnia kryterium istotności w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jednak Umowa jest istotną ze względu na fakt, że propylen jest jednym z kluczowych surowców dla produkcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)