Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 31/2015

Podpisanie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2015-12-23 00:00

Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2015 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką a BASF SE z siedzibą w Ludwigshafen (Niemcy), na dostawę tlenku propylenu (dalej: „Umowa”).

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Szacunkowa wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 72 mln PLN.

Umowa nie reguluje sposobu wypowiedzenia, ani nie przewiduje kar umownych, a pozostałe warunki współpracy są typowe dla tego rodzaju umów.

Umowa nie spełnia kryterium istotności w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jednak Umowa jest istotną ze względu na fakt, że tlenek propylen jest jednym z kluczowych surowców dla produkcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.)