Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 20/2024

Podpisanie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2024-06-11 14:47

Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej: „Spółka”, „ PCC Rokita”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2024 r. została zawarta umowa dostawy w zakresie wapna palonego pomiędzy Spółką a Zakładami Wapienniczymi Lhoist S.A. z siedzibą w Tarnowie Opolskim („Umowa”).

Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. do 31 grudnia 2028 r. Strony mają prawo wypowiedzenia umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku naruszenia warunków współpracy opisanych w Umowie.

Wartość Umowy szacowana jest na 281,1 mln zł brutto. Powyższa wartość jest obliczona w oparciu o aktualną bazę kosztową (podlegającą indeksacji) oraz przy uwzględnieniu aktualnych cen nośników energii i uprawnień do emisji CO2 (kluczowe wskaźniki kosztowe dla wapna palonego).

Wapno palone należy do kluczowych surowców przeznaczonych do produkcji tlenku propylenu w Kompleksie Chloru. Natomiast tlenek propylenu jest stosowany do produkcji polioli polieterowych w Kompleksie Polioli oraz uniepalniaczy w Kompleksie Chemii Fosforu. Ze względu na znaczenie Umowy i jej przedmiot, tj. zakup jednego z kluczowych surowców dla PCC Rokita, oraz jej szacowaną wartość na poziomie 281,1 mln zł, Spółka zakwalifikowała podpisanie niniejszej Umowy za informację poufną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku