Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 16/2022

Podpisanie umowy na dostawę surowca

Raport z dnia: 2022-07-11 20:01

Zarząd PCC Rokita S.A. (dalej: „Spółka”, „ PCC Rokita”) informuje, że w dniu 11 lipca 2022 r. została zawarta umowa dostawy w zakresie dostaw soli kamiennej pomiędzy Spółką a K+S Minerals & Agriculture GmbH z siedzibą w Kassel, Niemcy („Umowa”).

Umowa została zawarta na czas oznaczony, tj. do 31 marca 2027 r., z ograniczoną możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron Umowy w przypadku naruszenia podstawowych warunków współpracy.

Wartość Umowy szacowana jest na 102,7 mln euro, stanowiącą równowartość 492,7 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 11 lipca 2022 r. Powyższa wartość Umowy nie uwzględnia indeksacji, bazowa cena soli będzie indeksowana począwszy od kwietnia 2023 r. w oparciu o uzgodnioną formułę zawierającą ogólnodostępne wskaźniki statystyczne.

Sól kamienna należy do surowców kluczowych w produkcji PCC Rokita. Jest głównym surowcem w Kompleksie Chloru, wytwarzającym chlor, alkalia (ług sodowy i soda kaustyczna), produkty chloropochodne (chlorobenzen), tlenek propylenu oraz kwas solny.

Ze względu na znaczenie Umowy i jej przedmiot, tj. zakupy jednego z kluczowych surowców dla PCC Rokita, oraz jej szacowaną wartość na poziomie 492,7 mln zł, Spółka zakwalifikowała podpisanie niniejszej Umowy za informację poufną.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku