Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 30/2020

Podpisanie umowy kredytowej z BGK

Raport z dnia: 2020-09-23 12:07

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („PCC Rokita”) informuje, iż w dniu 23 września 2020 r. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”) umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku bieżącym na kwotę 30 mln zł („Kwota kredytu”), z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki („Umowa kredytowa”).

Umowa kredytowa została zawarta na okres od 23.09.2020 r. do 30.06.2022 r., przy czym Spółka przewiduje uruchomienie środków z Umowy kredytowej nie wcześniej niż 09.10.2020 r. Kredyt oprocentowany jest według stawki WIBOR 3M plus marża banku, natomiast spłata kapitału odbywać się będzie w ratach płatnych miesięcznie, począwszy od dnia 31.01.2021 r.

Zgodnie z Umową kredytową zabezpieczenie stanowić będą:
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
2) hipoteka umowna łączna do kwoty 45.000.000,00 PLN ustanowiona na:
a) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Brzegu Dolnym przy ulicy Henryka Sienkiewicza, przysługującym Kredytobiorcy wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00034762/7,
b) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Brzegu Dolnym przy ulicy Henryka Sienkiewicza, przysługującym Kredytobiorcy wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00036003/3,
c) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Brzegu Dolnym przy ulicy Henryka Sienkiewicza, przysługującym Kredytobiorcy wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00038712/0,
d) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Brzegu Dolnym, Wały Śląskie, przysługującym Kredytobiorcy wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00027706/5,
e) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Brzegu Dolnym, przy ulicach: Urazka, Sanitarna, Zakładowa 2 oraz Henryka Sienkiewicza, przysługującym Kredytobiorcy wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00029311/3,
f) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Brzegu Dolnym, przysługującym Kredytobiorcy wraz z urządzeniami na użytkowanym gruncie, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00031329/9, dalej „Hipoteka” wraz z wpisem roszczenia przeniesienia Hipoteki na każde z wyższych miejsc hipotecznych,
3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 45.000.000,00 PLN, na rzeczach ruchomych, tj. środkach trwałych znajdujących się w Centrum Energetycznym (dalej „Zastaw 1”), zlokalizowanych w Brzegu Dolnym przy ulicy Henryka Sienkiewicza 4 o wartości 102.840.204,06PLN na dzień 31.08.2020 roku (dalej „Przedmiot Zastawu 1”),
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 45.000.000,00 PLN, na rzeczach ruchomych, tj. środkach trwałych znajdujących się w Oczyszczalni Ścieków (dalej „Zastaw 2”), zlokalizowanych w Brzegu Dolnym przy ulicy Henryka Sienkiewicza 4 o wartości 8.051.504,45PLN na dzień 31.08.2020 roku (dalej „Przedmiot Zastawu 2”),
przy czym Zastaw 1 oraz Zastaw 2 dalej łącznie zwane będą Zastawem a Przedmiot Zastawu 1 oraz Przedmiot Zastawu 2 dalej łącznie zwane będą Przedmiotem Zastawu,
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości zabudowanych będących przedmiotem Hipoteki oraz Przedmiotu Zastawu wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK,
6) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin przedawnienia liczony od daty ostatecznej spłaty kredytu,
7) upoważnienie do wszystkich rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK.

Łączna aktualna wartość ewidencyjna wszystkich obciążanych nieruchomości, mienia ruchomego oraz praw stanowiących zabezpieczenie Umowy kredytowej wynosi ok. 168 mln zł, w tym grunty, budynki i budowle ok. 57 mln oraz maszyny i urządzenia, środki transportowe oraz pozostałe środki trwałe ok. 111 mln zł.

Tym samym wartość obciążanych aktywów przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, co spowodowało uznanie tych aktywów łącznie za istotne.

Poza relacjami wynikającymi z opisanej w niniejszym raporcie współpracy, nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a BGK.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)