Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 49/2016

Podpisanie umowy kredytowej z BGK przez spółkę zależną

Raport z dnia: 2016-09-29 16:28

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („PCC Rokita”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 września 2016 r. spółka PCC PU Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym („PCC PU”), podmiot zależny od PCC Rokita, zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”) umowę kredytową na kwotę 77,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego budowy instalacji do produkcji prepolimerów, instalacji do produkcji polioli poliestrowych, instalacji do produkcji systemów poliuretanowych, instalacji do produkcji polioli polieterowych, adaptacji laboratoriów wraz z wyposażeniem oraz infrastruktury wspólnej („Umowa kredytowa”).

Umowa kredytowa została zawarta na okres od 29.09.2016 r. do 31.12.2030 r. Kredyt oprocentowany jest według stawki WIBOR 3M plus marża banku, natomiast spłata kapitału odbywać się będzie w ratach płatnych miesięcznie, począwszy od dnia 31.01.2018 r.

Zabezpieczenie Umowy kredytowej stanowić będą:

1) hipoteka umowna łączna do wysokości 150% kwoty kredytu, nie mniej niż 116.250.000,00 PLN, ustanowiona na nieruchomościach PCC Rokita położonych w Brzegu Dolnym, wchodzących w skład Kompleksu Polioli, a mianowicie na przysługującym PCC Rokita prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi wieczyste: WR1L/00045744/5, WR1L/00045745/2, WR1L/00045748/3, WR1L/0038585/0, WR1L/00045743/8 i WR1L/00045746/9,

2) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z rachunków bankowych PCC PU (z wyłączeniem rachunku ZFŚS),

3) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku rezerwy obsługi zadłużenia PCC PU (wraz z blokadą rachunku),

4) zastaw rejestrowy na udziałach PCC PU,

5) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu, określonych w pkt 1),

6) oświadczenie PCC PU o poddaniu się egzekucji złożone w drodze aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 200% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od daty ostatecznej spłaty kredytu,

7) upoważnienie do wszystkich rachunków bankowych PCC PU prowadzonych przez BGK,

8) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia mienia PCC PU.

Ponadto pomiędzy PCC Rokita a PCC PU została w dniu 29 września 2016 r. zawarta umowa, określająca zasady długotrwałej współpracy związanej z dostawami do PCC Rokita produktów wytwarzanych przez PCC PU na instalacjach finansowanych i refinansowanych na podstawie Umowy kredytowej („Umowa offtake”). Na mocy Umowy offtake PCC Rokita zobowiązała się do udzielenia wsparcia dla PCC PU w przypadku, gdy PCC PU nie będzie osiągała przychodów związanych z realizacją dostaw do Spółki, na poziomie uzgodnionym w Umowie offtake. Wsparcie PCC Rokita dla PCC PU może przybrać postać podniesienia kapitałów PCC PU przez PCC Rokita, udzielenia przez PCC Rokita na rzecz PCC PU pożyczek podporządkowanych Umowie kredytowej bądź inną formę pomocy, uzgodnioną z BGK. Wsparcie jest wymagane w przypadku, gdy wartość EBIDTA (zysk operacyjny + amortyzacja) PCC PU pomniejszona o podatek CIT jest niższa od zapłaconych rat kapitałowych i odsetek od zobowiązań o charakterze kredytowym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)