Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 2/2018

Podpisanie umów kredytowych z BGK

Raport z dnia: 2018-01-08 14:18

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („PCC Rokita”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 stycznia 2018 r. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”) dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 87,35 mln zł („Kwota kredytu”), z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie wytwórni polioli w celu optymalizacji i poprawy bezpieczeństwa produkcji oraz przedsięwzięcia związanego z rozwojem i zwiększeniem zdolności produkcyjnych elektrociepłowni Spółki oraz spełnieniem wymagań odnośnie emisji zanieczyszczeń do środowiska („Umowy kredytowe”).

Umowy kredytowe zostały zawarte na okres od 08.01.2018 r. do 30.06.2032 r. Kredyt oprocentowany jest według stawki WIBOR 3M plus marża banku, natomiast spłata kapitału odbywać się będzie w ratach płatnych miesięcznie, począwszy od dnia 30.06.2018 r.

Zabezpieczenie Umów kredytowych stanowić będą:

1) hipoteka umowna łączna do wysokości kwoty 131,025 mln zł, ustanowiona na nieruchomościach PCC Rokita położonych w Brzegu Dolnym, a mianowicie na przysługującym PCC Rokita prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi następujące księgi wieczyste: WR1L/00034762/7, WR1L/00036003/3, WR1L/00038712/0 i WR1L/00027706/5,

2) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu, określonych w pkt 1),

3) dwa weksle własne in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracjami wekslowymi,

4) zastaw rejestrowy na środkach trwałych ruchomych Centrum Energetyki do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 174,7 mln zł,

5) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia środków trwałych, określonych w pkt 4),

6) dwa oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki złożone w trybie z art. 777 k.p.c., do wysokości 200% Kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzul wykonalności w terminie do 3 lat od daty ostatecznej spłaty kredytu,

7) dwa upoważnienia do wszystkich rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez BGK.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)