Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 9/2017

Podpisanie porozumienia

Raport z dnia: 2017-02-10 10:51

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita SA”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku), informuje o podpisaniu w dniu 10 lutego 2017 r. przez spółkę Elpis Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Elpis”), podmiot zależny od PCC Rokita SA i PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, z PETRONAS Chemicals Group Berhad z siedzibą w Malezji (dalej: „PCG”), (dalej wspólnie: „Strony”) ramowego porozumienia (dalej: „Porozumienie”), dotyczącego projektu związanego z rozpoczęciem przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkilatów w Kertih, Terengganu w Malezji, jak i z realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności w oparciu o inwestycję (dalej: „Projekt”).

Na mocy Porozumienia Strony będą współpracować w celu realizacji Projektu przy założeniu, że działania operacyjne zmierzające do realizacji Projektu będą prowadzone przez Elpis. W szczególności będą to aktywności związane z pozyskaniem finansowania, uzyskaniem wymaganych zgód stosownych organów i instytucji, zapewnieniem niezbędnego majątku i zarządzaniem nim oraz zabezpieczeniem dostaw surowców i usług. Strony ustaliły, iż PCG będzie wspierać Elpis w podejmowanych czynnościach.

Równolegle z podpisaniem Porozumienia Elpis zawarł z PETRONAS Chemicals Marketing Labuan (Limited) Sdn. Bhd. z siedzibą w Malezji (spółka należąca do PCG) kluczową dla realizacji Projektu umowę, regulującą warunki dostaw tlenku etylenu będącego głównym surowcem do produkcji oksyalkilatów. Rozpoczęcie wykonywania tej umowy jest uzależnione od uruchomienia produkcji oksyalkilatów. Umowa może zostać przeniesiona na inny, zależny od Elpis podmiot.

Ponadto w Porozumieniu Strony postanowiły, że Elpis utworzy spółkę z siedzibą w Malezji, dedykowaną do realizacji Projektu (dalej: „Spółka celowa”). Strony uzgodniły również, że PCG ma prawo nabyć łącznie do 50% udziałów Spółki celowej w terminie dwóch lat od rozpoczęcia produkcji i dostaw oksyalkilatów.
Porozumienie obowiązuje do czasu nabycia przez PCG udziałów w Spółce celowej i zawarcia umowy zarządzania Spółką celową, która będzie wówczas regulowała dalszą współpracę pomiędzy Stronami.

Ponadto Porozumienie może zostać wypowiedziane w przypadku, gdy:
a/ w terminie 40 miesięcy od jego podpisania nie nastąpi zakończenie fazy projektowania instalacji do produkcji oksyalkilatów (dalej: „Faza projektowania”),
b/ w terminie 24 miesięcy od zakończenia Fazy projektowania nie nastąpi zawarcie umowy z wykonawcą instalacji i rozpoczęcie budowy instalacji,
c/ Strony zgodnie tak postanowią,
d/ nie będzie zgód na realizację Projektu od stosownych instytucji (w tym urzędów antymonopolowych) bądź organów Stron (w tym Rad Nadzorczych),
e/ nie będzie dla którejś ze Stron uzasadnienia ekonomicznego dla prowadzenia Projektu,
f/ Elpis nie pozyska, z przyczyn od niej niezależnych, finansowania na realizację Projektu,
g/ wystąpi likwidacja bądź upadłość którejś ze Stron.

Rozwiązanie Porozumienia będzie jednoznaczne z brakiem możliwości samodzielnej realizacji Projektu przez Spółkę bądź Spółkę celową tylko w sytuacji, gdy podstawą wypowiedzenie Porozumienia będą powody wskazane w niniejszym raporcie pod literą a i b, jak też poważne naruszenie przez Elpis istotnych zapisów Kodeksu Etycznego, którego zasady Strony określiły w Porozumieniu, i nie podjęcie przez Elpis działań naprawczych związanych z tym naruszeniem.

W pozostałych sytuacjach, mimo rozwiązania Porozumienia, Spółka bądź Spółka celowa, będzie mogła kontynuować Projekt.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)