Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 14/2016

Odtajnienie informacji poufnej

Raport z dnia: 2016-03-25 00:00

Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

W dniu 29 lutego 2016 roku Spółka opóźniła nie później niż do dnia 16 marca 2016 roku, a następnie w dniach 16 marca 2016 roku przedłużyła opóźnienie do dnia 30 kwietnia 2016 roku a w dniu 25 marca 2016 roku ostatecznie skróciła opóźnienie do dnia 25 marca 2016 roku, poniższą informację poufną, której wcześniejsze ujawnienie mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki związany z negocjacjami prowadzonymi w jej imieniu:

„Zarząd spółki PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (Spółka), działając zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje o rozważanej możliwości rozpoczęcia w Tajlandii produkcji w branży poliuretanowej.
Spółka analizuje sytuację oraz potencjał istniejącej spółki z grupy IRPC – to jest IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku jako producenta polioli i systemów poliuretanowych pod kątem możliwości inwestycji w IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku poprzez zakup części udziałów w tej spółce i utworzenie spółki joint venture wspólnie z IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku. Zarząd poddał analizie dalsze możliwości współpracy z IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku, poza aktywnościami już podejmowanymi przez wspólną spółkę joint venture IRPC Public Co. Ltd. i PCC Rokita SA, działającą pod firmą IRPC-PCC Co. Ltd w Bangkoku.

Dla uzyskania obrazu sytuacji IRPC Polyol Company Ltd. konieczne jest pełne zbadanie warunków prowadzenia działalności produkcyjnej przez tę spółkę, w tym wiążących ją istotnych umów. Zarząd postanowił zatem przeprowadzić prace nad oceną zasadności inwestycji, w tym ustalić status kluczowych umów IRPC Polyol Company Ltd., szczegółowych warunków prowadzenia przez tę spółę dotychczasowej działalności oraz dokonać kompleksowej analizy finansowej tej spółki.

Ponadto Zarząd ustanowił pełnomocnika uprawnionego do prowadzenia w imieniu Spółki PCC Rokita S.A. działań związanych ze szczegółową analizą sytuacji prawnej i biznesowej IRPC Polyol Company Ltd, w tym w szczególności do prowadzenia w imieniu Spółki negocjacji z IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku w zakresie nabycia od niej części udziałów w spółce IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku oraz podjęcia innych czynności dotyczących transakcji na jej etapie przygotowawczym (w szczególności wymaganych formalnych wniosków czy też zawiadomień).

Zarząd po przedstawieniu przez pełnomocnika kolejnych informacji o efektach prowadzonych negocjacji, w tym informacji pozyskanych o IRPC Polyol Company Ltd., podjął decyzję o przekazaniu informacji do publicznej wiadomości z uwagi na zakończenie jednego z etapów negocjacji i ustalenie kluczowych dla negocjacji procedur formalno-prawnych, w tym wersji roboczych umów. Jednocześnie Zarząd informuje, że wciąż nie została uzgodniona kwestia strony finansowej transakcji oraz wybrane strategiczne kwestie biznesowe, związane z prowadzeniem działalności w Tajlandii, co jest kluczowe dla podjęcia decyzji w sprawie utworzenia kolejnej spółki joint venture w Tajlandii z udziałem PCC Rokita S.A.”

Uzasadnieniem opóźnienia przekazania informacji poufnej był fakt, że wcześniejsze przekazanie jej do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki związany z negocjacjami w jej imieniu. W szczególności przekazanie jej do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na efekt tych rozmów czy też zobowiązanie do zachowania poufności oczekiwane przez drugą stronę, jak i na konkurencyjność Spółki na rynku (osłabić jej pozycję w negocjacjach na ówczesnym etapie czy też przedwcześnie ujawnić plany konkurencji).