Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 27/2019

Oddalenie zażalenia HH Technology
Corp.

Raport z dnia: 2019-06-25 00:00

Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki:

– nr 4/2019 z dnia 25.01.2019 r., dotyczącego sporu sądowego z HH Technology Corp., 500 Cummings Center STE 3470 Beverly, MA 01915, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej: „HH Technology”), w związku ze złożonym przez HH Technology wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń HH Technology o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylatów i urządzenie do realizacji tego sposobu” (dalej: „Wniosek”),
– nr 5/2019 z dnia 30.01.2019 r., dotyczącego oddalenia Wniosku, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu (dalej: „Sąd Okręgowy”) z dnia 28.01.2019 r. (dalej: „Postanowienie”),
– nr 8/2019 z dnia 18.02.2019 r., dotyczącego wniesienia przez HH Technology zażalenia na Postanowienie (dalej: „Zażalenie”),

informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. otrzymał od pełnomocnika Spółki postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (dalej: „Sąd Apelacyjny”) z dnia 18 czerwca 2019 r., którym to oddalone zostało w całości Zażalenie złożone przez HH Technology.
Sąd Apelacyjny oddalił Zażalenie zgadzając się z oceną przedstawioną przez Sąd Okręgowy w Postanowieniu, iż w sprawie nie zostały spełnione przesłanki niezbędne do udzielenia HH Technology zabezpieczenia.

Sąd Apelacyjny podkreślił, iż brak jest możliwości uznania, aby przedłożone przez HH Technology środki dowodowe stanowiły środek wystarczający dla uprawdopodobnienia naruszenia przez Spółkę patentu nr 210255. Ponadto zdaniem Sądu Apelacyjnego, HH Technology nie uprawdopodobnił także istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, a obie przesłanki tj. uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego muszą wystąpić kumulatywnie, aby zabezpieczenie mogło być udzielone.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne i HH Technology nie przysługuje od niego zażalenie.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.