Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 11/2019

Nawiązanie współpracy z Shida

Raport z dnia: 2019-03-11 08:18

Zarząd spółki PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: „Spółka”, „PCC Rokita”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 10/2019 z dnia 01.03.2019 r., informuje o podpisaniu przez Spółkę w dniu 11 marca 2019 r. z Shandong Shida Shenghua Chemical Group Co. Ltd. z siedzibą w Dongying (dalej: „Shida”), umowy o współpracy (dalej: „Umowa”), dotyczącej rozpoczęcia przygotowań do inwestycji w zakresie produkcji węglanów organicznych i ich sprzedaży na terenie Europy, mających zastosowanie m.in. do produkcji baterii dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego, która ma zostać zlokalizowana na terenie należącym do Spółki, położonym w Brzegu Dolnym (dalej: „Projekt”). Dodatkowo strony Umowy uzgodniły, że ich współpraca może zostać rozszerzona na terytorium Niemiec.

Pierwszy etap Projektu miałby obejmować budowę instalacji o zdolności produkcyjnej 20 000 t/ rok. W ramach współpracy Strony podejmą także działania umożliwiające określenie możliwości dalszego rozwoju i inwestycji w ramach drugiego etapu Projektu, przewidującego produkcję poszerzonego portfolio komponentów do baterii. Wstępny, szacunkowy koszt pierwszego etapu Projektu przewidywany jest na kwotę około 22 mln EUR (około 95 mln PLN wg kursu NBP na dzień 11 marca 2019 r.).

Na mocy Umowy strony ustaliły m.in., że zostanie utworzona w Polsce spółka do realizacji Projektu (dalej: „Spółka celowa”), Shida udzieli Spółce celowej licencji na korzystanie z technologii produkcji węglanów organicznych, oraz że PCC Rokita dostarczy media konieczne do produkcji węglanów organicznych do Spółki celowej.

W Spółce celowej Shida będzie posiadała 51% a PCC Rokita 49% udziałów, przy czym każdemu ze wspólników będzie przysługiwać na zgromadzeniu wspólników, jak i również w pozostałych organach Spółki celowej, 50% głosów z posiadanych udziałów. Kapitał zakładowy Spółki celowej we wstępnej fazie Projektu będzie wynosił 5 mln PLN.

Ponadto wejście Umowy w życie jest zależne od szeregu warunków m. in. uzyskania zgód stosownych organów i instytucji oraz potwierdzenia możliwości produkcji w Europie przez Spółkę celową na bazie licencjonowanej technologii Shida.

W Umowie przewidziano następujące zapisy, gwarantujące stronom możliwość jej rozwiązania:

a) niedojście do skutku rozszerzenia współpracy na terytorium Niemiec,

b) nieuzgodnienie zasad dostawy mediów do Spółki celowej, warunków udzielenia licencji Spółce celowej oraz warunków użytkowania gruntu przez Spółkę celową,

c) jeśli któraś ze stron Umowy stwierdzi niesatysfakcjonujące wyniki analizy finansowej Projektu, w tym nie będzie akceptowalny poziom przewidywanych nakładów związanych z realizacją inwestycji, bądź pojawi się problem z pozyskaniem finansowania dla Projektu.

O podjęciu dalszych istotnych kroków w kwestii Projektu Spółka będzie informować na bieżąco w kolejnych raportach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku