Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 40/2014

Nabycie akcji Rokita PCC SA przez osobę pełniącą funkcję w organach Emitenta

Raport z dnia: 2014-10-22 00:00

Zarząd PCC Rokita SA („Spółka”) informuje, że w dniu 22 października 2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku od: 

1. osoby pełniącej funkcję w organach Spółki o nabyciu przez tę osobę  99.800 akcji Spółki po cenie łącznej za wszystkie akcje wynoszącej 120 euro w transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym zawartej w dniu 20.10.2014 r.;

2. Pani Ulrike Warnecke, Członka Rady Nadzorczej Spółki o zbyciu przez PCC SE (tj. przez podmiot, w którym Ulrike Warnecke jest członkiem organów zarządzających lub nadzorujących) oraz od Pana Alfreda Pelzer, Członka Rady Nadzorczej Spółki o zbyciu przez PCC SE (tj. przez podmiot, w którym Alfred Pelzer jest członkiem organów zarządzających lub nadzorujących), 99.800 akcji Spółki po cenie łącznej za wszystkie akcje wynoszącej 120 euro w transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym zawartej w dniu 20.10.2014 r. 

Zgodnie z ww. informacjami Strony zawarły jednocześnie umowę zakazu sprzedaży akcji typu lock-up, w celu zabezpieczenia przestrzegania warunków umowy zakazu sprzedaży akcji typu Lock-up zawartej pomiędzy spółką PCC SE a BDM w dniu 2 czerwca 2014 r. (informacja o zawarciu tej umowy została zamieszczona w Aneksie nr 2 do prospektu emisyjnego Emitenta), zgodnie z którą nabywca w okresach miesięcy kalendarzowych liczonych od daty pierwszego notowania akcji serii B na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA: 

a. w okresie pierwszych 12 (dwunastu) pełnych tych miesięcy kalendarzowych nie zbędzie żadnej z posiadanych Akcji;

b. po upływie 12 (dwunastu) pełnych miesięcy kalendarzowych, a przed upływem 24 (dwudziestu czterech) tych miesięcy, nie zbędzie więcej niż 33% Akcji;

c. po upływie 24 (dwudziestu czterech) pełnych miesięcy kalendarzowych, a przed upływem 36 (trzydziestu sześciu) tych miesięcy, nie zbędzie więcej niż – z uwzględnieniem Akcji sprzedanych w poprzednim okresie – łącznie 66% Akcji. 

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94) z dnia 29 lipca 2005 r., § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r.  (Dz.U. Nr 229, poz. 1950).