Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 21/2014

Korekta raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 16 czerwca 2014r.

Raport z dnia: 2014-06-16 16:59

Zarząd PCC Rokita SA (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. (dalej: „Raport”) w sprawie zakończenie oferty publicznej akcji PCC Rokita SA informuje, iż w omyłkowo w pkt 5 podana została zamiast liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach Oferty, liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach Oferty. W związku z omyłką Spółka dokonuje niniejszym następującego sprostowania Raportu:
było: „5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach Oferty: Zapisy złożono na 2.977.995 akcji Spółki, w tym na 1.389.731 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz na 1.588.264 akcji zwykłych na okaziciela serii C w tym: a) w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 446.699 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 2.531.296 akcji Spółki, w tym na 1.389.731 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki oraz na 1.141.565 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.”
jest: „5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach Oferty: Zapisy złożono na 4.387.635 akcji Spółki, w tym na 1.389.731 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz na 2.997.904 akcji zwykłych na okaziciela serii C w tym: a) w Transzy Inwestorów Indywidualnych na 1.856.339 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na 2.531.296 akcji Spółki, w tym na 1.389.731 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki oraz na 1.141.565 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki.”
W pozostałym zakresie zapisy Raportu pozostają niezmienione.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z §6 ust. 2 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)