Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 42/2014

Informacja znaczącego akcjonariusza

Raport z dnia: 2014-10-22 02:00

Zarząd PCC ROKITA SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 22 października 2014 roku) od jednego z jej akcjonariuszy, spółki PCC SE z siedzibą w Duisburgu, wpłynęło zawiadomienie o następującej treści: 

„Stosownie do przepisów art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) niniejszym zawiadamiam, że w wyniku transakcji zbycia akcji spółki PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, zawartych w dniu 20 października 2014 r., udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PCC Rokita S.A. spadł z 90,00% do 89,44 % w ogólnej liczbie głosów.  Przed dokonaniem sprzedaży PCC SE posiadała 16 875 305 akcji spółki PCC Rokita  S.A., co stanowiło 85,00 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało 90,00 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.  W wyniku dokonania transakcji zbycia akcji na mocy dwóch umów sprzedaży, zawartych w dniu 20 października 2014 r., PCC SE aktualnie posiada  16 708 952 akcje spółki PCC Rokita S.A., co stanowi 84,16% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz daje 89,44% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  Strony umów sprzedaży zawarły jednocześnie umowę zakazu sprzedaży akcji typu lock-up, w celu zabezpieczenia przestrzegania warunków umowy zakazu sprzedaży akcji typu Lock-up zawartej pomiędzy spółką PCC SE a BDM w dniu 2 czerwca 2014 r. (informacja o zawarciu tej umowy została zamieszczona w Aneksie nr 2 do prospektu emisyjnego Emitenta), zgodnie z którą nabywca w okresach miesięcy kalendarzowych liczonych od daty pierwszego notowania akcji serii B na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA: a. w okresie pierwszych 12 (dwunastu) tych pełnych miesięcy kalendarzowych  nie zbędzie żadnej z posiadanych Akcji; b. po upływie 12 (dwunastu) pełnych miesięcy kalendarzowych, a przed upływem 24 (dwudziestu czterech) tych miesięcy, nie zbędzie więcej niż 33% Akcji; c. po upływie 24 (dwudziestu czterech) pełnych miesięcy kalendarzowych, a przed upływem 36 (trzydziestu sześciu) tych miesięcy, nie zbędzie więcej niż – z uwzględnieniem Akcji sprzedanych w poprzednim okresie – łącznie 66% Akcji.” 

Szczegółowa podstawa prawna: 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).