Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 29/2016

Informacja o zgłoszonych kandydatach na członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport z dnia: 2015-12-18 00:00

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „Emitent”), mając na uwadze zapewnienie akcjonariuszom możliwości zapoznania się ze zgłoszoną kandydaturą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW”, informuje, iż w dniu 18 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała od PCC SE z siedzibą w Duisburgu („PCC SE”), będącej akcjonariuszem Spółki, zgłoszenie kandydatury Pana Mariusza Dopierały na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura wpłynęła w związku ze zwołanym na dzień 11 stycznia 2015 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, uwzględniającym w porządku obrad dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

PCC SE w uzasadnieniu dotyczącym zaproponowanej kandydatury podała, iż doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm kandydata pozwala stwierdzić, iż jest to osoba dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Życiorys kandydata w wersji otrzymanej od zgłaszającego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Pliki do pobrania