Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 39/2014

Informacja o zgłoszonych kandydatach na członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport z dnia: 2014-10-17 00:00

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”, „Emitent”), mając na uwadze zapewnienie akcjonariuszom możliwości zapoznania się ze zgłoszoną kandydaturą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW”, informuje, iż w dniu 17 września 2014 r. Spółka otrzymała od PCC SE z siedzibą w Duisburgu („PCC SE”), będącej akcjonariuszem Spółki, zgłoszenie kandydatury Pana Profesora Mariana Nogi oraz Pana Roberta Pabicha na Członków Rady Nadzorczej Spółki.  

Kandydatury wpłynęły w związku ze zwołanym na dzień 12 listopada 2014 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, uwzględniającym w porządku obrad dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

PCC SE w uzasadnieniu dotyczącym zaproponowanych kandydatur podała, iż doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm kandydatów pozwalają stwierdzić, iż są to osoby dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej. 

Życiorysy kandydatów  w wersji otrzymanej od zgłaszającego stanowią załączniki do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.