Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 15/2023

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii HA

Raport z dnia: 2023-10-24 17:39

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przydziału obligacji serii HA („Obligacje”), Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji Obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji („Program”) na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2023 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii HA, opublikowanych w dniu 5 października 2023 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 10 – 23 października 2023 r.

2. Data przydziału Obligacji: 24 października 2023 r.

3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: 250 000.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, stopa redukcji wyniosła: 48,94%.

5. Liczba Obligacji, na które złożono zapisy: 489 582.

6. Liczba przydzielonych obligacji: 250 000.

7. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 100 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach, zapisy na Obligacje złożyło 659 osób.

9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, Obligacje przydzielono 641 osobom.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji Obligacji: 25 000 000 zł.

12. Sposób opłacenia objętych Obligacji: Obligacje zostały objęte za wkłady pieniężne.

Łączny koszt emisji Obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty Obligacji przypadający na jedną oferowaną Obligację będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu, dlatego też informacja w tym zakresie zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.