Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2020

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii GB

Raport z dnia: 2020-05-12 17:35

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii GB emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 11 czerwca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii GB, opublikowanych w dniu 20 kwietnia 2020 r.:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 22 kwietnia – 11 maja 2020 r.
2. Data przydziału obligacji: 12 maja 2020 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 200 000
4. Stopa redukcji obligacji: 0,00%
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 178 094
6. Liczba przydzielonych obligacji: 178 094
7. Cena, po jakiej obligacje GB były nabywane: 100 zł
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 400
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 400
10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii GB: 17 809 400 zł.

Obligacje opłacone zostały środkami pieniężnymi.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach VII Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.