Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 32/2019

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii GA

Raport z dnia: 2019-10-23 11:09

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii GA emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 11 czerwca 2019 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii GA, opublikowanych w dniu 4 października 2019 r.:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 8-21 października 2019 r.
2. Data przydziału obligacji: 22 października 2019 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 150 000
4. Stopa redukcji obligacji: 33,11%
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 224 236
6. Liczba przydzielonych obligacji: 150 000
7. Cena, po jakiej obligacje GA były nabywane: 100 zł
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 489
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 486
10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii GA: 15 000 000 zł.

Obligacje opłacone zostały środkami pieniężnymi.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach VII Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.