Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 22/2019

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii FA

Raport z dnia: 2019-04-29 19:43

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii FA emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 27 czerwca 2018 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii FA, opublikowanych w dniu 10 kwietnia 2019 r.:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 15-25 kwietnia 2019 r.
2. Data przydziału obligacji: 29 kwietnia 2019 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 220 000.
4. Stopa redukcji obligacji: 64,42%
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 618 346
6. Liczba przydzielonych obligacji: 220 000.
7. Cena, po jakiej obligacje FA były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 831
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 822
10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii FA: 22 000 000 zł.

Obligacje opłacone zostały środkami pieniężnymi. Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach VI Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.