Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 25/2018

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii EF

Raport z dnia: 2018-04-24 22:38

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii EF emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii EF, opublikowanych w dniu 12 kwietnia 2018 r.:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 17-23 kwietnia 2018 r.
2. Data przydziału obligacji: 24 kwietnia 2018 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 200 000.
4. Stopa redukcji obligacji: 28,349%
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 279 130
6. Liczba przydzielonych obligacji: 200 000.
7. Cena, po jakiej obligacje EF były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: przydział dokonany przez system Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożono 455 zleceń kupna.
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: przydział dokonany przez system Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA., obligacje przydzielono w odpowiedzi na 455 zleceń kupna.
10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii EF: 20 000 000 zł.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach V Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.