Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 13/2018

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii EE

Raport z dnia: 2018-03-23 16:48

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii EE emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii EE, opublikowanych w dniu 7 marca 2018 r.:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 15-22 marca 2018 r.
2. Data przydziału obligacji: 23 marca 2018 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250 000.
4. Stopa redukcji obligacji: 67,209%
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 762 399
6. Liczba przydzielonych obligacji: 250 000.
7. Cena, po jakiej obligacje EE były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: przydział dokonany przez system Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożono 1083 zleceń kupna.
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: przydział dokonany przez system Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA., obligacje przydzielono w odpowiedzi na 1068 zleceń kupna.
10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii EE: 25 000 000 zł.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach V Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.