Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 60/2017

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii ED

Raport z dnia: 2017-12-20 14:01

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii ED emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii ED, opublikowanych w dniu 5 grudnia 2017 r.:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 11-19 grudnia 2017 r.
2. Data przydziału obligacji: 20 grudnia 2017 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 300 000.
4. Stopa redukcji obligacji: 53,451%
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 644 488
6. Liczba przydzielonych obligacji: 300 000.
7. Cena, po jakiej obligacje ED były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: przydział dokonany przez system Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożono 967 zleceń kupna.
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: przydział dokonany przez system Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA., obligacje przydzielono w odpowiedzi na 897 zleceń kupna.
10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii ED: 30 000 000 zł.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach V Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.