Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 46/2017

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii EC

Raport z dnia: 2017-10-11 14:38

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii EC emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii EC, opublikowanych w dniu 26 września 2017 r.:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 02 – 10 października 2017 r.
 2. Data przydziału obligacji: 11 października 2017 r.
 3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250 000.
 4. Stopa redukcji obligacji: 20,1%.
 5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 312 877.
 6. Liczba przydzielonych obligacji: 250 000.
 7. Cena, po jakiej obligacje EC były nabywane: 100 zł.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 504.
 9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 504.
 10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii EC: 25 000 000 zł.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach V Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.