Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 25/2017

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii EA

Raport z dnia: 2017-06-08 14:52

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii EA emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 18 maja 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii EA, opublikowanych w dniu 22 maja 2017 r.:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 25 maja – 6 czerwca 2017 r.
2. Data przydziału obligacji: 7 czerwca 2017 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250 000.
4. Stopa redukcji obligacji: 60,03%*.
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 420 075.
6. Liczba przydzielonych obligacji: 250 000, w tym:
– obligacje przydzielone w ramach przydziału preferencyjnego: 136 753,
– obligacje przydzielone w drugim etapie przydziału: 113 247.
7. Cena, po jakiej obligacje EA były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 531.
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 530.
10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii EA: 25 000 000 zł.

*W pierwszym etapie przydziału inwestorzy, którzy posiadali preferencje przy przydziale, czyli inwestorzy, którym przydzielono w dniu 28 maja 2013 roku Obligacje serii AD, a którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapis lub zapisy na Obligacje serii EA, otrzymali Obligacje serii EA w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba Obligacji serii AD przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 28 maja 2013 r., ale równocześnie nie większej niż łączna ilość Obligacji serii EA objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Na tym etapie przydziału przydzielono 136 753 obligacje. W drugim etapie, przydział Obligacji został dokonany na rzecz inwestorów nie posiadających pierwszeństwa przy przydziale oraz inwestorów posiadających pierwszeństwo przy przydziale, którzy złożyli zapis lub zapisy na ilość Obligacji serii EA większą niż ilość traktowana preferencyjnie. Na tym etapie przydział Obligacji serii EA został dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji, a zapisy zostały zredukowane o 60,03%. Łącznie Obligacje zostały przydzielone w odpowiedzi na 598 zapisów.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach V Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.