Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 54/2016

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii DD

Raport z dnia: 2016-11-17 16:00

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii DD emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 29 marca 2016 roku oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DD opublikowanych w dniu 27 października 2016 roku:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 7 listopad 2016 r. – 15 listopad 2016 r.
2. Data przydziału obligacji: 17 listopad 2016 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250 000.
4. Stopa redukcji obligacji: 00,00%.
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 137 723.
6. Liczba przydzielonych obligacji: 137 723.
7. Cena, po jakiej obligacje DD były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: przydział dokonany przez system Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: przydział dokonany przez system Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
10. Liczba złożonych zapisów na obligacje objęte subskrypcją: 380
11. Liczba zapisów, w odpowiedzi na które przydzielono obligacje: 380.
12. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
13. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii DD: 13 772 300 zł.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach IV Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.