Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 42/2016

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii DC

Raport z dnia: 2016-08-11 16:30

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii DC emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 29 marca 2016 roku oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DC opublikowanych w dniu 27 lipca 2016 roku:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 28 lipca  2016 r. – 10 sierpnia  2016 r.
2. Data przydziału obligacji: 11 sierpnia 2016 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250 000.
4. Stopa redukcji obligacji: 00,09%.
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 250 231.
6. Liczba przydzielonych obligacji: 250 000.
7. Cena, po jakiej obligacje DC były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 333.
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 295.
10. Liczba złożonych zapisów na obligacje objęte subskrypcją: 333
11. Liczba zapisów, w odpowiedzi na które przydzielono obligacje: 330.
12. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
13. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii DC: 25 000 000 zł.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach IV Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.