Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 22/2016

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii DA

Raport z dnia: 2016-04-27 01:00

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii DA emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 29 marca 2016 roku oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii DA opublikowanych w dniu 11 kwietnia 2016 roku:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 13 – 26 kwietnia 2016 r.
2. Data przydziału obligacji: 27 kwietnia 2016 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250 000.
4. Stopa redukcji obligacji: 82,80% *.
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 765 283.
6. Liczba przydzielonych obligacji: 250 000, w tym:
– obligacje przydzielone w ramach przydziału preferencyjnego: 142 981,
– obligacje przydzielone w drugim etapie przydziału: 107 019.
7. Cena, po jakiej obligacje DA były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 730.
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 639.
10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii DA: 25 000 000 zł.

*W pierwszym etapie przydziału inwestorzy, którzy posiadali preferencje przy przydziale, czyli inwestorzy, którym przydzielono w dniu 15 kwietnia 2013 roku Obligacje serii AC, otrzymali Obligacje serii DA w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba Obligacji serii AC przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 15 kwietnia 2013 roku, ale równocześnie nie większej niż łączna ilość Obligacji serii DA objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Na tym etapie przydziału przydzielono 142 981 obligacji. W drugim etapie, przydział Obligacji został dokonany na rzecz inwestorów nie posiadających pierwszeństwa przy przydziale oraz inwestorów posiadających pierwszeństwo przy przydziale, którzy złożyli zapis lub zapisy na ilość Obligacji serii DA większą niż ilość traktowana preferencyjnie. Na tym etapie przydział Obligacji serii DA został dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji, a zapisy zostały zredukowane o 82,80% . Łącznie Obligacje zostały przydzielone w odpowiedzi na 721 zapisy.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach IV Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.