Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 22/2015

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii CA

Raport z dnia: 2015-06-25 14:00

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii CA emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 12 czerwca 2015 roku oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii CA opublikowanych w dniu 15 czerwca  2015 roku:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: – 16 – 23 czerwca 2015 r.
 2. Data przydziału obligacji: 25 czerwca 2015 r.
 3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 200 000.
 4. Stopa redukcji obligacji: 42,11% *.
 5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 262 638.
 6. Liczba przydzielonych obligacji: 200 000, w tym: – obligacje przydzielone w ramach przydziału preferencyjnego: 113 893, – obligacje przydzielone w drugim etapie przydziału: 86 107.
 7. Cena, po jakiej obligacje CA były nabywane: 100 zł.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 357.
 9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 356.
 10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii CA: 20 000 000 zł.

*W pierwszym etapie przydziału inwestorzy, którzy posiadali preferencje przy przydziale, czyli inwestorzy, którym przydzielono w dniu 18 grudnia 2012 roku Obligacje serii AB, otrzymali Obligacje serii CA w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba Obligacji serii AB przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 18 grudnia 2012 r., ale równocześnie nie większej niż łączna ilość Obligacji serii CA objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Na tym etapie przydziału przydzielono 113 893 obligacji. W drugim etapie, przydział Obligacji został dokonany na rzecz inwestorów nie posiadających pierwszeństwa przy przydziale oraz inwestorów posiadających pierwszeństwo przy przydziale, którzy złożyli zapis lub zapisy na ilość Obligacji serii CA większą niż ilość traktowana preferencyjnie. Na tym etapie przydział Obligacji serii CA został dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji, a zapisy zostały zredukowane o 42,11% . Łącznie Obligacje zostały przydzielone w odpowiedzi na 395 zapisy.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach III Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.