Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 37/2014

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii BB

Raport z dnia: 2014-10-15 00:00

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii BB emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 31 stycznia 2014 roku oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii BB opublikowanych w dniu 29 września 2014 roku:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: – 1- 10 października 2014 r.
2. Data przydziału obligacji: 15 października 2014 r.
3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250 000.
4. Stopa redukcji obligacji: 43,87% *.
5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 352 519.
6. Liczba przydzielonych obligacji: 250 000, w tym: – obligacje przydzielone w ramach przydziału preferencyjnego: 118 838, – obligacje przydzielone w drugim etapie przydziału: 131 162.
7. Cena, po jakiej obligacje BB były nabywane: 100 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 377.
9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 375.
10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii BB: 25 000 000 zł

*W pierwszym etapie przydziału inwestorzy, którzy posiadali preferencje przy przydziale, czyli inwestorzy, którym przydzielono w dniu 3 października 2012 roku Obligacje serii AA, otrzymali Obligacje serii BB w łącznej liczbie nie mniejszej niż łączna liczba Obligacji serii AA przydzielonych danemu inwestorowi w dniu 3 października 2012 r., ale równocześnie nie większej niż łączna ilość Obligacji serii BB objętych prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. Na tym etapie przydziału przydzielono 118 838 obligacji. W drugim etapie, przydział Obligacji został dokonany na rzecz inwestorów nie posiadających pierwszeństwa przy przydziale oraz inwestorów posiadających pierwszeństwo przy przydziale, którzy złożyli zapis lub zapisy na ilość Obligacji serii BB większą niż ilość traktowana preferencyjnie. Na tym etapie przydział Obligacji serii BB został dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji, a zapisy zostały zredukowane o 43,87% . Łącznie Obligacje zostały przydzielone w odpowiedzi na 434 zapisy.

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach II Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.