Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 12/2014

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii BA

Raport z dnia: 2014-04-17 14:19

Zarząd PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii BA (dalej: „obligacje”) emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, opublikowanego 31 stycznia 2014 roku oraz Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii BA, opublikowanych w dniu 4 kwietnia 2014 roku:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

– w Transzy Otwartej: 7 – 11 kwietnia 2014 r.

– w Transzy Kaskadowej: 16 kwietnia 2014 r.

2. Data przydziału obligacji: 17 kwietnia 2014 r.

3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 220 000, w tym:

– w Transzy Otwartej: 50 000

– w Transzy Kaskadowej: 170 000

4. Stopa redukcji obligacji:

– w Transzy Otwartej stopa redukcji wyniosła 57,14%

– w Transzy Kaskadowej redukcja nie wystąpiła

5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 286 665, w tym:

– w Transzy Otwartej: 116 665

– w Transzy Kaskadowej: 170 000

6. Liczba przydzielonych obligacji: 220 000, w tym:

– w Transzy Otwartej: 50 000

– w Transzy Kaskadowej: 170 000

7. Cena, po jakiej obligacje były nabywane: 100 zł

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją:

– w Transzy Otwartej: 190

– w Transzy Kaskadowej: 1

9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

– w Transzy Otwartej: 190

– w Transzy Kaskadowej: 1

10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji: 22 000 000 zł

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach II Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim