Kontrast:
A A A A
Rozmiar tekstu:
A A A
PCC Rokita SARaportyRaporty bieżące Raport bieżący 23/2013

Informacja o zakończeniu subskrypcji obligacji serii AD

Raport z dnia: 2013-06-10 00:00

Zarząd spółki PCC Rokita SA przekazuje informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii AD emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 19 czerwca 2012 roku oraz Szczegółowych Warunków Emisji Obligacji serii AD opublikowanych w dniu 9 maja 2013 r.:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
– w Transzy Instytucjonalnej: 14 – 23 maja 2013 r.
– w Transzy Otwartej: 14 – 24 maja 2013 r.

2. Data przydziału obligacji: 28 maja 2013 r.

3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 250.000, w tym: 
– w Transzy Instytucjonalnej: 150.000
– w Transzy Otwartej: 100.000

4. Stopa redukcji obligacji:
– w Transzy Instytucjonalnej redukcja nie wystąpiła 
– w Transzy Otwartej stopa redukcji wyniosła 65,63%

5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 468.844, w tym:
– w Transzy Instytucjonalnej: 135.394
– w Transzy Otwartej: 333.450

6. Liczba przydzielonych obligacji: 250.000, w tym:
– w Transzy Instytucjonalnej: 135.394
– w Transzy Otwartej: 114.606

7. Cena, po jakiej obligacje AD były nabywane: 100 zł

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją:
– w Transzy Instytucjonalnej: 198
– w Transzy Otwartej: 397

9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 
– w Transzy Instytucjonalnej: 198
– w Transzy Otwartej: 395

10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii AD: 25.000.000 zł

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach Programu Emisji Obligacji.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.